Executive Committee


 

PRESIDENT

Ashita Patel (443) 722-6958

VICE PRESIDENT

Deval Patel (706) 436-2067

SECRETARY

Rasik Parekh (301) 873-0719

JT. SECRETARY

Mayank Trivedi (301) 916-9587

TREASURER

Jayna Desai (571) 246-6663

JT. TREASURER

Hetal Shah (301) 528-2226

MEMBERS AT LARGE

Raj Shah

(240) 338-3314

Nehal Thaker

(860) 573-9004

Bina Shah (301) 549-1080
Sonal Doshi

(240) 674–5360

Parul Desai (703) 691-3955
Ashish Parikh

(443) 677-5091

Sunil Joshi (201) 660-2101

Mayur Mody

(301) 528-5826

Himanshu Shah

(301) 474-2800

Deepa Zaveri (240) 252-3316

COMPTROLLER

Hemangini Shah

(703) 723- 9363

COMMUNITY DIRECTOR Kirit Udeshi (703) 449-0772
YOUTH COORDINATOR Shanuak Shah (336) 287-4417

Trustee

MANAGING TRUSTEE

Urmi Shah

(703) 968-2590

TRUSTEES

Jignesh Shah

(301) 528-7975

Arti Shah (301) 838-9778
Prashant (Paul) Patel (301) 674-7880

Election Committee

ELECTION COMMITTEE CHAIR

Raj Shivjiani

(202) 288-8558

ELECTION COMMITTEE

Vijay Bhalala

(703) 817-0308

Shaunak Shah

(336) 287-4417

Yogesh Shah (alternate)

(703) 318-0391

Webmaster

Nipa Parikh (301) 762–6365