Committee

EXECUTIVE COMMITTEE

TITLE

PRESIDENT

 

VICE PRESIDENT

 

SECRETARY

 

JT. SECRETARY

 

TREASURER

 

JT. TREASURER

NAME

NIPA PARIKH

 

MITUL SHAH

 

NIRAV VAKIL

 

RAJU DESAI

 

BHARTI JOSHI

 

DEEPA ZAVERI

PHONE

(301) 529-1374

 

(443) 896-6361

 

(443) 517-3939

 

(410) 274-0033

 

(240) 271-3481

 

(301) 312-3330

MEMBERS AT LARGE

NAME

BHAVIN CONTRACTOR

 

MITESH SANGHVI

 

BINA SHAH

 

SAUMIL PARIKH

 

JYOTI SHAH

 

PARESH MODI

 

HETAL PATEL

 

VISHAL PARIKH

 

SHALVIN BANKER

 

RASHMIKANT AMOROLIWALA

PHONE

(410) 507-5021

 

(806) 281-7994

 

(301) 549-1080

 

(240) 505-7285

 

(301) 377-3044

 

(240) 547-7905

 

(301)-345-2188

 

(240) 505-7235

 

(609) 468-9312

 

(443) 375-8641

COMPTROLLER

NAME

SATISH SHAH

PHONE

(301) 476-9476

COMMUNITY DIRECTOR

NAME

HARSHID SHAH

PHONE

(703) 371-1006

YOUTH COORDINATOR

NAME

SHAUNAK SHAH

PHONE

(336) 287-4417

TRUSTEES

TITLE

MANAGING TRUSTEE

 

TRUSTEE

 

TRUSTEE

 

TRUSTEE

 

TRUSTEE

NAME

PRASHANT (PAUL) PATEL

 

JIGNESH SHAH

 

NAYNA DESAI

 

ASHITA PATEL

 

KIRIT UDESHI

PHONE

(301) 674-7880

 

(301) 528-7975

 

(571) 236-4702

 

(443) 722-6958

 

(703) 499-0772

ELECTION COMMITTEE

TITLE

ELECTION COMMITTEE CHAIR

 

COMMITTEE MEMBER

 

COMMITTEE MEMBER

 

ALTERNATE COMMITTEE MEMBER

NAME

RAJ SHIVJIANI

 

VIJAY BHALALA

 

HETAL SHAH

 

SHAUNAK SHAH

PHONE

(202) 288-8558

 

(703) 817-0308

 

(301) 528-2226

 

(336) 287-4417

WEBMASTERS

NAME

NIPA PARIKH

 

HETAL SHAH

PHONE

(301) 762-6365

 

(301) 528-2226