Youth Committee


Year 2014 Youth Committee

YOUTH COORDINATOR
Shanuak Shah

YOUTH COMMITTEE CONVENER
Sahaj Shah

MEMBERS

Parthivi Shah

Darshi Shah

Jeet Shah

Diti Shah